EPA Keuringen

Energieprestatiecertificaat woningbouw heet per 1 januari 2015 Energie-Index (EI). Met deze uitgebreide opname is een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen dan via het Energielabel. De Energie-Index is een vrijwillig instrument.

De Energie-Index is met name van belang voor verhuurders van woningen die onder de liberalisatiegrens liggen. De Energie-Index bepaalt namelijk mede het aantal huurpunten van de woning voor het WWS. Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.

Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze mogen net als woningcorporaties een Energie-Index laten opstellen, maar kunnen ook kiezen voor een vereenvoudigd energielabel. Verhuurders vinden hier meer informatie over de Energie-Index.

Energie-Index: 150 kenmerken

Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur(BRL9500-01).

Een energieadviseur komt bij de woning langs en neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning. Dit betekent in de praktijk dat de energieadviseur de afmetingen van de woning in detail opmeet, noteert wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengt welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekent hij vervolgens het Energie-Index-getal (geen letter).

De Energie-Index van de woning is dus gebaseerd op de werkelijke energetische kwaliteit van de woning.

Automatisch energielabel

Bij registratie van de Energie-Index door de energie-adviseur wordt ook automatisch een definitief energielabel gegenereerd. Het energielabel is bedoeld voor de bewoner van de woning.

De hoogte van het energielabel is gebaseerd op de 10 belangrijkste kenmerkenwaarden van de woning (lees hier meer over het Energielabel). Deze 10 kenmerkwaarden worden bij het registreren van een Energie-Index automatisch door de Energie-Index software afgeleid uit de uitgebreide Energie-Indexinvoer. De EI invoer gaat als het ware door een "trechter", waarbij de uitgebreide invoer wordt samengevat en vereenvoudigd tot de 10 kenmerkwaarden. De berekeningen en uitkomsten van het energielabel en de EI zullen dus niet exact hetzelfde zijn. De energieadviseur hoeft geen extra handelingen uit te voeren voor het genereren van het energielabel, dit gaat automatisch.

Praktijkvoorbeelden

Hoe werkt dat in de praktijk? Bijvoorbeeld: voor de isolatie van een gevel wordt in de Energie-Index berekening van ieder geveldeel het oppervlak en de Rc-waarde opgegeven. Het energielabel daarentegen kent slechts drie categorieën, gebaseerd op het bouwjaar: niet na-geïsoleerd, na-geïsoleerd en uitzonderlijk geïsoleerd (meer dan 12 cm isolatie of Rc groter dan 3.0 m2K/W). In de "trechter" van de Energie-Index naar het energielabel moet de uitgebreide Energie-Index-invoer teruggebracht worden naar een van die drie categorieën. Daarvoor wordt in de trechter de oppervlakte gewogen gemiddelde Rc-waarde bepaald van de gevel. Vervolgens wordt op basis van deze gemiddelde gewogen Rc-waarde vastgesteld in welke categorie de isolatie van de woning valt.

Op een vergelijkbare manier worden ook de installatietechnische kenmerken van de woning vertaald naar de paramaters van het energielabel. Deze vertaling vindt automatisch in de Energie-Index software plaats. Komen de parameters op de pdf-energielabel niet overeen met uw invoer in de EI-software? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Zij kunnen dan samen met u nagaan waardoor dit veroorzaakt wordt.

Meer informatie over de verschillen en overeenkomsten tussen de Energie-Index en het Energielabel vindt u hier.

Energielabel voor bewoners

De verhuurder kan het gratis energielabel gebruiken om aan de wettelijke plicht te voldoen. Woningcorporaties en andere verhuurders zijn namelijk verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. Het energielabel informeert de bewoner op eenvoudige wijze over de energetische prestatie van de woning. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 405 euro.

Het is energielabel is verplicht bij verhuur van gehele woningen. De verplichting geldt niet voor het verhuren van losse kamers. Dus ook niet voor studentenkamers.

Energie-Index en huurpunten

Het Energielabel van na 1 januari 2015 is niet te gebruiken voor het bepalen van de huurpunten voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hiervoor is de Energie-Index nodig. Op de pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling/vraag-en-antwoord/energieprestatie-woning-en-huurprijs vindt u meer informatie over de koppeling tussen de Energie-Index en huurpunten. Op de pagina Verhuurders staan meer redenen voor verhuurders van huurwoningen onder de liberalisatiegrens om voor de Energie-Index te kiezen.

Energielabel opgesteld voor 1 januari 2015

Een Energielabel dat is afgegeven vóór 1 januari 2015 is opgesteld met een voorloper van de huidige methode. Deze energielabels hebben wel een rechtstreekse koppeling met het woningwaarderingsstelsel. Dit label mag niet ouder zijn dan 10 jaar (na opnamedatum). Op de pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling/vraag-en-antwoord/energieprestatie-woning-en-huurprijs vindt u meer informatie over de koppeling tussen deze labels van voor 1 januari 2015 en de huurpunten.

Twee verschillende methoden: hoe zit het precies?

De energiezuinigheid van woningen is te bepalen via twee verschillende methoden: het definitief Energielabel woningen en de Energie-Index. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Verschillende doelgroep

Voordat we ingaan op de inhoudelijke verschillen tussen beide methoden is het allereerst van belang te benadrukken dat het Energielabel en de Energie-Index ontwikkeld zijn voor verschillende doelgroepen.

Het Energielabel is een bewustwordingsinstrument voor eigenaren van woningen. Het geeft hen snel inzicht in de energetische kwaliteit van de woning en de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren .

De Energie-Index (EI) is vooral bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens. De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning.

Energielabel en Energie-Index: 10 kenmerken versus 150 kenmerken

De Energie-Index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning. Met de Energie-Index is de energieprestatie van een woning exacter te berekenen dan via het energielabel. Het Energielabel is gebaseerd op de 10 belangrijkste kenmerken van de woning.

Een Energielabel kan op twee manieren aangevraagd worden:

  • Rechtstreeks: Op onze website www.epakeuringen.nl kunnen woningeigenaren een afspraak maken voor een opname door 1 van onze inspecteurs. EPAkeuringen regelt de energielabel van A tot Z voor u
  • Via de EI-route: vanuit de Energie-Indexberekening worden de 10 kenmerken voor het energielabel automatisch afgeleid. Deze route is met name bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens. De EI index kunt u ook aanvragen bij EPAkeuringen.

Het energielabel en de Energie-Index zijn dus niet aan elkaar gelijk. Toch worden de uitkomsten van deze twee methoden vaak met elkaar vergeleken. Er worden hier regelmatig vragen over gesteld. In de FAQ onderaan deze pagina proberen we een antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Hieronder alvast een beknopte uitleg.

Vertaling van de Energie-index naar een energielabel

Omdat bij de Energie-Index altijd een (gratis) energielabel wordt verstrekt, is een vertaalslag nodig. Door de EI-software wordt de invoer van een EI-berekening automatisch omgezet naar de invoer voor een energielabel. Dit vindt plaats door de complete invoer van de EI-berekening door vertaaltabellen, de zogeheten ‘trechter’, te halen. In deze trechter wordt de uitgebreide invoer van de EI-berekening geanalyseerd en omgezet naar de 10 parameters die voor het energielabel van toepassing zijn. Meer hierover kunt u lezen in de FAQ Verschillen methodieken Energielabel en Energie-Index die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Op basis van de EI-berekening verwacht ik dat de woning in een bepaalde energielabelklasse valt. Nu heb ik de woning afgemeld, en blijkt de woning toch in een andere klasse te vallen. Hoe kan dat?

Sinds 1 januari 2015 zijn de EI en het energielabel niet meer rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. Het zijn twee verschillende methoden die wel op elkaar lijken, maar niet identiek zijn. Binnen het energielabel is minder nuance mogelijk dan in een EI-berekening, er zijn binnen het label immers maar 10 parameters. Terwijl binnen de EI-berekening wel meer dan 150 parameters ingevuld kunnen worden.

In het merendeel van de gevallen zullen de EI (WWS-klasse) en het energielabel redelijk dicht bij elkaar in de buurt liggen. Er zijn echter een aantal parameters die soms gebruikt worden in een EI-berekening die er voor kunnen zorgen dat de WWS-klasse en het energielabel wat verder uit elkaar liggen.

De afwijkingen tussen EI en het label treden zowel naar boven als naar beneden op. Meer over de verschillen kunt u lezen in de FAQ Verschillen methodieken Energielabel en Energie-Index die u onderaan deze pagina kunt downloaden.