EPA Keuringen

Vaak Gestelde Vragen

Wat is een energieprestatieadvies?
Dit is een advies voor efficiënter energiegebruik. Een EPA-adviseur kijkt naar de isolatie, verwarming en ventilatie in een woning en geeft een advies op maat over hoe er efficiënter met energie kan worden omgesprongen en het wooncomfort kan worden verhoogd. Een voorziening geadviseerd in het EPA kan ook het wooncomfort verhogen. Door isolatiemaatregelen als dubbelglas of spouwisolatie heb je minder last van lawaai op straat. Ook kan bijvoorbeeld de tocht in huis er door afnemen.
Waarom EPA?
Minder gas- en electriciteitsgebruik betekent minder broeikasgassen in de atmosfeer. Dat vermindert het broeikaseffect. Met het broeikaseffect wordt de opwarming van de dampkring door broeikasgassen bedoeld. De belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect is de uitstoot van CO2 door het verbranden van kolen, olie en aardgas voor de energievoorziening. Door het broeikaseffect kan klimaatverandering optreden. Wie een EPA aanvraagt en energiebesparende maatregelen uitvoert, gebruikt minder gas en elektriciteit en helpt zo aan het bestrijden van het broeikaseffect
Wat staat er in het EPA?
Een EPA is maatwerk. Een EPA-adviseur komt bij u langs om te kijken naar de staat van de woning, de mogelijkheden om energie te besparen én de wensen van de bewoners. De adviseur schrijft een advies waarin in ieder geval staat:
 1. hoe energiezuinig de woning is;
 2. hoe het energiegebruik kan worden verminderd en het wooncomfort verbeterd;
 3. wat de voorgestelde maatregelen kosten;
 4. in hoeveel tijd de totale kosten worden terugverdiend.
Wat zijn de voordelen van een energielabel?
Het energielabel geeft inzicht in de energetische kwaliteit van een gebouw. Dit inzicht is nuttig voor toekomstige huurders en gebouweigenaren in de onderhandelingen over de huur- of koopprijs van een gebouw. Het certificaat laat ook de mogelijkheden zien om energie te besparen. Bij het certificaat zit namelijk een standaard advies voor verbetering van de energieprestatie van het gebouw. Wie maatregelen treft op grond van dit advies, kan besparen op energielasten en levert een bijdrage aan het milieu.
Vanaf wanneer is het energielabel verplicht?
Het energielabel is verplicht vanaf 1 januari 2008. Vanaf deze datum moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Voor huurwoningen van een woningcorporatie geldt als ingangsdatum 1 januari 2009
Hoe ziet het energielabel eruit?
Het energielabel ziet er vrijwel hetzelfde uit als de labels voor witgoed en auto´s. Het label loopt van klasse A t/m G, waarbij A staat voor zeer energiezuinig en G voor zeer onzuinig. A is felgroen gekleurd en G vuurrood. Het energielabel geeft zo in één oogopslag informatie op basis van een berekening over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van een specifiek gebouw nodig is. Het certificaat bestaat uit 2 pagina´s en is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen, namelijk energieklasse, energie-index, gebouw en opnamedatum, gegevens adviseur, rekenmethodiek en energiebesparende maatregelen.
Wie is aansprakelijk voor de informatie op het energielabel?
De adviseur die de energie-inspectie van uw woning doet en het energielabel opstelt, is aansprakelijk voor de kwaliteit van het energielabel. Het energielabel is dan ook alleen rechtsgeldig als deze door een gecertificeerd adviseur is opgesteld.
Wat is een energieprestatieadvies?
Dit is een advies voor efficiënter energiegebruik. Een EPA-adviseur kijkt naar de isolatie, verwarming en ventilatie in een woning en geeft een advies op maat over hoe er efficiënter met energie kan worden omgesprongen en het wooncomfort kan worden verhoogd. Een voorziening geadviseerd in het EPA kan ook het wooncomfort verhogen. Door isolatiemaatregelen als dubbelglas of spouwisolatie heb je minder last van lawaai op straat. Ook kan bijvoorbeeld de tocht in huis er door afnemen.
Wie komt voor EPA in aanmerking?
Een EPA-advies is bestemd voor eigenaren, huurders, verhuurders en Verenigingen van Eigenaren van bestaande woningen waarvan de bouwvergunning is afgegeven vóór 1 januari 1998. Ook als huurder kunt u een EPA laten opstellen. Huurders hebben echter wel toestemming van de eigenaar nodig om energiebesparende maatregelen uit het EPA uit te (laten) voeren. Als u een woning huurt, kunt u met uw verhuurder afspraken maken over een EPA. De verhuurder kan bijvoorbeeld advies aanvragen voor een hele wijk of een aantal woningen tegelijk. Ook Verenigingen van Eigenaren (VVE´s) kunnen een EPA laten opstellen als zij maatregelen nemen aan hun woningen.
Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?
EPAkeuringen.nl kan voor een vast bedrag van ? 155,- (incl. BTW, voorrij- en administratiekosten) het energielabel voor uw woning verzorgen. Voor dit bedrag wordt alles voor u geregeld. Er komt een gecertificeerd adviseur bij uw woning langs voor een energie-inspectie. Met de opgenomen gegevens stelt hij het energielabel op en stuurt deze per post naar u toe. Tevens ontvangt u een kopie per e-mail. Voor appartementen met een gemeenschappelijk verwarmingssysteem is het mogelijk dat een adviseur het hele complex in één keer bekijkt, zodat per flat een relatief goedkoop energielabel afgegeven kan worden. Dit kunt u bij de Vereniging van Eigenaren navragen.
Moet de adviseur die het energielabel opstelt aan bepaalde voorwaarden voldoen?
Ja, een energielabel is alleen rechtsgeldig als deze is uitgebracht door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf volgens beoordelingsrichtlijn BRL 9500. Indien u het energielabel aanvraagt via Epakeuringen.nl, dan weet u zeker dat alles goed voor u geregeld wordt. EPAkeuringen.nl is gecertificeerd volgens de BRL 9500.
Welke eisen worden gesteld aan het energielabel?
De volgende eisen worden aan het energielabel gesteld:
 1. Het energielabel moet worden opgesteld door een adviseur, werkend bij een gecertificeerd bedrijf volgens beoordelingsrichtlijn BRL 9500
 2. Het energielabel moet voorzien zijn van een NL-EPBD woord- en beeldmerk;
 3. Het energielabel heeft een standaard inhoud en opmaak (Bekijk een voorbeeld van het energielabel op de homepage);
 4. Op het eerste blad staat een uniek registratienummer.
Ik heb mijn woning verkocht/verhuurd voor 1 januari 2008, maar de overdracht is op een latere datum. Heb ik een energielabel nodig? Nee, de wettelijke verplichting om een energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur geldt alleen bij woningen waarbij de koop-/ huurovereenkomst na 1 januari 2008 getekend is.
Ik heb een nieuwbouwwoning. Is het energielabel verplicht?
Indien uw woning maximaal 10 jaar oud is op de datum dat de koop-/ huurovereenkomst wordt ondertekend (gerekend vanaf de datum afgifte bouwvergunning), dan is het toegestaan om in plaats van een energielabel een goedgekeurde EPC-berekening te overhandigen aan de koper/ huurder. Dit is een berekening die wordt gemaakt voor de bouwaanvraag van nieuwbouwwoningen en die aantoont dat het gebouw voldoet aan de toen geldende eisen voor energie. Deze berekening is bij de gemeente of bij de bouwer/ projectontwikkelaar op te vragen.
Ik heb een appartement. Is het energielabel verplicht?
Ja, bij verkoop of verhuur van uw appartement bent u verplicht een energielabel aan de koper/ huurder te overhandigen. Bij appartementen volstaat echter ook een energielabel dat is afgegeven voor het gehele complex indien dit gebouw een gemeenschappelijk verwarmingssysteem heeft. U kunt dit navragen bij de administrateur van de Vereniging van Eigenaren.
Ik heb een monument. Is het energielabel verplicht?
Nee, monumenten zijn een uitzondering op de regel. Indien u kunt aantonen dat u woning een monument is zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenvordering, dan heeft u geen energielabel nodig. Dit kunt u aantonen aan de hand van het kadastraal bericht van uw woning.
Is een energielabel bij alle woningen verplicht?
Het energielabel is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen. Er zijn echter een aantal situaties waarbij het opstellen van een energielabel niet verplicht is, namelijk:
 1. De koop- of huurovereenkomst is door beide partijen ondertekend voor 1 januari 2008;
 2. De woning is een monument, zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 3. Er is een EPC-berekening aanwezig. Dit is een berekening die gemaakt wordt voor de bouwaanvraag van nieuwbouwwoningen. De EPC-berekening dient goedgekeurd te zijn en mag maximaal 10 jaar oud zijn op de datum dat de koop- of huurovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend;
 4. Er is een EPA-rapport aanwezig. Dit is een maatwerkadvies over de wijze waarop energie bespaard kan worden. Het EPA-rapport moet zijn uitgebracht door een gecertificeerd adviseur tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008. Het mag maximaal 10 jaar oud zijn op de datum dat de koop- of huurovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend;
 5. Er is reeds een energielabel aanwezig. Dit certificaat mag op de datum dat de koop- of huurovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend niet ouder zijn dan 10 jaar. Tevens is het van belang dat de woning na het verkrijgen van het certificaat niet uitgebouwd is en er geen energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
Ik heb al een EPA rapport. Heb ik dan ook een energielabel nodig?
Indien het EPA-rapport is uitgebracht door een gecertificeerd adviseur tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 en maximaal 10 jaar oud is op de datum dat de koop- of huurovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend, dan heeft u geen energielabel nodig. Er is dan een overgangsregeling van toepassing die toestaat dat u het EPA-rapport i.p.v het energielabel tijdens de overdracht bij de notaris of de ingang van de huur aan de koper of huurder overhandigt.
Wanneer dien ik het energielabel aan de koper of huurder te overhandigen?
Bij verkoop dient het energielabel uiterlijk tijdens de eigendomsoverdracht bij de notaris aan de koper te worden overhandigd. Bij huur dient dit uiterlijk op het moment van ingang van de huur te gebeuren. Het is echter aan te bevelen om het energielabel al op te stellen voordat de woning in verkoop of verhuur gaat. De aspirant koper/ huurder is er immers bij gebaat om in een zo vroeg mogelijk stadium informatie te krijgen over de energieprestatie van de woning.
Wie controleert of er een energielabel aanwezig is bij verkoop en verhuur?
In de meeste gevallen zal een makelaar zijn klanten attenderen op de verplichting van het energielabel. Bij verkoop zal de notaris erop toezien dat het energielabel aanwezig is tijdens de overdracht van de woning. Bij huur is dit lastiger te controleren.
Ben ik verplicht de energiebesparende maatregelen die op het energielabel staan uit te voeren?
Nee, de energiebesparende maatregelen die gegeven worden op het energielabel zijn adviezen. Dit is bedoeld om mensen te stimuleren om dergelijke maatregelen te nemen. Een energiezuinige woning is immers beter voor het milieu.