EPA Keuringen

Wat is EPA

Een EPA advies, afkorting van Energie Prestatie Advies, brengt de situatie met betrekking tot energiebesparing van uw woning in kaart. De EPA adviseur bekijkt uw woning; welke isolatie is toegepast, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, dubbel glas, dakisolatie en dergelijke.Hierbij worden de afmetingen van muren, dak en ramen opgemeten. Alle gegevens worden door een computerprogramma verwerkt en het resultaat is een rapport waarin aangegeven wordt welke maatregelen u zou kunnen uitvoeren om energie te besparen.Bij elke maatregel wordt aangegeven hoeveel u bespaart en wat de investeringskosten zijn.

Europese Richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD)

In het kader van het Kyoto/protocol moeten de Europese lidstaten hun broeikasgasemissies reduceren. Voor Nederland geldt dat zij haar broeikasgasemissies in de periode 2008-2012 met 6 procent moeten verminderen ten opzichte van 1990. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide, CO2. Dat komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool. Woningen en utiliteitsgebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde deel van de Nederlandse CO2/uitstoot. Om tot deze reductie van broeikasgasemissies te komen en om als Europese unie minder afhankelijk te zijn van energie/import is in december 2002 de Europese richtlijn 2002/91/EG 'Energy Performance of Building Directive '(EPBD) van het Europees parlement en de raad van de Europese unie aangenomen. Op 4 januari 2003 is de richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en vanaf die datum is de richtlijn officieel van kracht. Alle lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland zijn verplicht hun nationale wet- en regelgeving zonodig aan de eisen in de deze nieuwe richtlijn aan te passen.

Gebouwen waarvoor de EPBD van toepassing is zijn:

  • Eengezinswoningen
  • Appartementencomplexen
  • Kantoren
  • Onderwijsgebouwen
  • Ziekenhuizen
  • Hotels en restaurants
  • Sportvoorzieningen
  • Groot en kleinhandelsgebouwen
  • Andere typen energiegebruikende gebouwen